Algemene voorwaarden

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen GlamourBar 't Gooi en een cliënt waarop GlamourBar 't Gooi deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

 

2. Inspanningen schoonheidssalon

1. De medewerkers van GlamourBar 't Gooi zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
3. De medewerkers van GlamourBar 't Gooi zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De medwerkers van GlamourBar 't Gooi zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

3. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk, vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan GlamourBar 't Gooi melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag GlamourBar 't Gooi €25,- per geboekt uur voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen, ongeacht welke behandeling gepland staat.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling of €25,- van de behandeling aan de cliënt door berekenen. ( mits anders is vastgelegd )
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch €25,- van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. GlamourBar 't Gooi moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat wat de wet en jurisprudentie hierover zeggen.

 

4. Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een klantenbestand.
3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling
1. GlamourBar 't Gooi vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
2. De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.

 

6. Aansprakelijkheid
1. GlamourBar 't Gooi is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van GlamourBar 't Gooi is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. GlamourBar 't Gooi is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 week na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van GlamourBar 't Gooi.
2. GlamourBar 't Gooi moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal GlamourBar 't Gooi de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal GlamourBar 't Gooi het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Indien GlamourBar 't Gooi en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

8. Garantie
1. GlamourBar 't Gooi geeft geen garantie op de behandeling en producten.
2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
3. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Geheimhouding
1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens de behandeling door de cliënt wordt verstrekt.
2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

10. Beschadiging en/of diefstal
1. GlamourBar 't Gooi heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. GlamourBar 't Gooi meldt diefstal altijd direct bij de politie. (onderhandelen niet mogelijk)

 

11. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van GlamourBar 't Gooi het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij GlamourBar 't Gooi wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

 

12. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen GlamourBar 't Gooi en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van GlamourBar 't Gooi en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.